fbpx dapospim.bg

Общи условия за използване на консултации и онлайн услуги, предоставяни на „www.dapospim.bg”

 I. СТРАНИ:

Настоящият документ урежда правните отношения, които възникват между:
1. „Да поспим“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 204976819, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица, ул. „Твърдишки проход“ № 15, представлявано от собственика Жени Коларова, наричано по-долу за краткост „КОНСУЛТАНТ

И

2. ВСЯКО ЛИЦЕ, използващо платформата за получаване на информация за консултации и използване на онлайн услуги, предлагани на собствения на консултанта уебсайт, находящ се на домейн: https://dapospim.bg наричано по-долу за краткост „КЛИЕНТ“.

II. ОБХВАТ:

2.1. Настоящите общи условия се прилагат по отношение на всички услуги, от които клиентът може да се възползва и да закупи посредством информацията, предоставена в уебсайта на консултанта.

2.2. Предоставянето на онлайн консултации следва да се тълкува като консултантски услуги. В тях не се включва съдействие, различно от обхвата на консултацията по предварително зададен казус на клиента, освен ако не е индивидуално договорено между страните.

III. ТЕРМИНИ:

3.1. “Договор за услуга“ между Консултанта и Клиента се сключва чрез приемане на настоящите Общи условия от Клиента и заплащане на определената цена, съответстваща на избраната услуга / продукт.

3.2. „Онлайн поръчка“ е акт, с който Клиентът възлага на Консултанта конкретна услуга под формата на консултация и / или закупуване на продукт (уебинар / наръчник), използвайки данните за контакт, предоставени на https://dapospim.bg

3.3. „Онлайн услуга“ – услугите, предоставяни от Консултанта, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Приложим за тях е Законът за защита на потребителите.

IV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. Настоящите Общи условия, уреждащи договорните отношения между Консултанта и Клиента, се сключват в съответствие с изискванията на EU GDPR 2016/679 (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО), при спазване на принципите и правилата на GDPR за защита на данните законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2. Консултантът има право да събира и използва информация относно Клиентите при извършената от тях поръчка с цел да бъдат надлежно идентифицирани, както и с цел да получи детайлна информация за конкретния казус, в това число, но не само: име, фамилия, имейл адрес, дата на раждане, пол, адрес, телефон, имена и възраст на децата в семейството, хранителни навици, обща информация за здравословно състояние, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при попълване на:

 – Въпросник

– Дневник за съня. 

Информацията включва и всяка друга информация, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Консултанта.

4.3. Консултантът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията и по повод попълването на „Въпросник“ и „Дневник на съня“ – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

4.4. Консултантът събира и използва информацията по предходните точки за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

4.5. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни за целите на настоящия договор.

4.6. Чрез натискане на виртуалния бутон “Приемам” / „Запознат съм“ или бутон с еквивалентно наименование, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Консултанта, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Клиентът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Консултанта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

4.7. При извършване на регистрация Клиентът се задължава да предостави коректни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни.

V. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА СПОРЕД ВИДА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ:

Видовете услуги, които Консултантът предоставя са неизчерпателно изброени в сайта, но най-общо се разпределят в следните групи:

5.1 КОНСУЛТАЦИИ:

5.1.1. ЕДИНИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

Този вид консултации са с фиксиран размер на цената, в зависимост от обема на предоставяната услуга, поради което следва да се запознаете предварително с условията и параметрите им:

а/ Единична консултация с фиксирана цена в размер на 100 лв. (сто български лева), със следния обем:

 • Анализ на съня на бебето след попълнен въпросник и дневник на съня + цялостна диагностика на проблемите
 • 90-минутен разговор онлайн/по телефон по време, на който се фокусираме върху конкретен проблем и неговото разрешаване
 • Запис от консултацията, изпратен до 24ч. след нея с възможност за изтегляне

б/ Проследяващ разговор с фиксирана цена в размер на 30 лв. (30 български лева) със следния обем:

 • Допълнителен 30-минутен разговор по телефона до месец след проведена единична консултация

в/ Пакет „Перфектно начало“ с фиксирана цена в размер на 120 лв. (сто и двадесен български лева) със следния обем:

 • 90-минутен разговор онлайн/по телефон по време, на който обсъждаме:
 • Как да се справите с плачещо бебе
 • Как да успокоявате бебето в кошарата
 • Как да се справите с кратките дремки
 • Как да сведете до минимум асоциациите за заспиване и да създадете здравословни навици за сън от самото начало
 • Какво да правите ако бебето страда от рефлукс, колики или газове
 • Как да осигурите добра и безопасна среда за сън
 • Как да предотвратите объркване на деня и нощта
 • Как да повивате новороденото
 • Как да създадете добър режим/ритъм на деня
 • Запис от консултацията с опция за изтегляне
 • 2 проследяващи подробни имейла с отговори на въпроси, които могат да бъдат използвани до навършване на 3 месеца на бебето.
 • БОНУС наръчник за количество и брой хранения на бебето 0-12М
 • БОНУС наръчник за нормите на будуване и сън на бебето 0-24М 

г/ Пакет „НА ЖИВО“ с фиксирана цена в размер на 150 лв. (сто и петдесет български лева) със следния обем:

 • 2ч. домашна консултация в гр. София
 • 30-минутен проследяващ разговор до една седмица след консултацията
 • По време на консултацията:Проверявам каква е средата на заспиване на новороденото, давам насоки за нейната безопасност и подобрение.Показвам техники за повиване и успокоение на бебето на живо и ви помагам да ги усъвършенствате и вие.Давам насоки какво може да очаквате в следващите 3 месеца и как да създадете добри навици за сън от самото начало.Обсъждаме подходящ режим/ритъм спрямо нуждите на вашето бебе.
 • БОНУС наръчник за количество и брой хранения на бебето 0-12М
 • БОНУС наръчник за нормите на будуване и сън на бебето 0-24М 

5.1.2. КОНСУЛТАЦИИ С ПРОСЛЕДЯВАНЕ:

Този вид консултации представляват пакетни услуги с фиксирана цена, в зависимост от продължителността, обема на предоставяната услуга и възрастта на детето, поради което следва предварително да се запознаете с условията и параметрите, както следва:

а/ Пакет “Можем сами!” с фиксирана цена в размер на 210.00 (двеста и десет български лева), със следната продължителност и условия:

 • Анализ на съня на бебето след попълнен въпросник и дневник на съня + цялостна диагностика на проблемите
 • 90-минутен разговор онлайн/по телефон, обсъждане на различни стратегии и изготвяне на план за действие по дни
 • Подробен индивидуален план за приучаване към самостоятелно заспиване, изпратен до 48ч. след първоначалния разговор, който родителите да следват сами
 • 2 допълнителни проследяващи разговора в рамките на 2 седмици след консултацията за коментари по прогреса
 • БОНУС наръчник за количество и брой хранения на бебето 0-12М
 • БОНУС наръчник за нормите на будуване и сън на бебето 0-24М

б/ Пакет “Да поспим!” с фиксирана цена в размер на 450.00 (двеста и десет български лева), със следната продължителност и условия:

 • Анализ на съня на бебето след попълнен въпросник и дневник на съня + цялостна диагностика на проблемите
 • 90-минутен разговор онлайн/по телефон, обсъждане на различни стратегии и изготвяне на план за действие по дни
 • Подробен индивидуален план за приучаване към самостоятелно заспиване, изпратен до 48ч. след първоначалния разговор
 • Проследяване в рамките на до 4 седмици в зависимост от това как детето реагира на промените и избрания метод
 • Ежедневна комуникация във Вайбър и коментари по дневника на съня на детето
 • 2 разговора по телефон седмично
 • БОНУС бележки с насоки за подходящ режим в следващите 3 месеца;
 • БОНУС съвети как да запазим добрите резултати дори и ако нещо се обърка;
 • БОНУС наръчник за количество и брой хранения на бебето 0-12М
 • БОНУС наръчник за нормите на будуване и сън на бебето 0-24М

5.1.3 ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ:

а/ Всички видове консултации с проследяване включват възможност по желание на клиента съвместната работа да бъде преустановена за срок до 14 календарни дни – наведнъж или разделено на няколко части.

б/ Ако клиентът желае да преустанови работата по пакета за срок повече от 14 календарни дни, се задължава да заплати на Консултанта допълнителна такса в размер на 20лв. за всяка допълнителна седмица, в която не се провежда консултацията. Максималният допълнителен срок, за който може да се замрази пакетът, е до 30 календарни дни.

в/ Клиентът е длъжен своевременно да уведоми Консултанта, че желае съвместната им работата по пакета да бъде спряна в сроковете по буква „а“ или буква „б“. Съвместната работа се възстановява след изтичане на уговорения срок за спиране.

г/ Ако Консултантът не е уведомен за желанието на Клиента за временно спиране, работата се счита за извършена.

д/ Ако след уговореното временно спиране Клиентът не желае да продължи работата по пакета, услугата се счита за предоставена.

5.2. УЕБИНАРИ:

а/ Уебинарите са интерактивни лекции, които можете да гледате онлайн, където и да се намирате и от всяко устройство.

б/ Всички програми са достъпни под формата на запис, който е достъпен доживотно.

в/ Всички продукти, предлагани под формата на уебинар представляват дигитално съдържание, те не могат да съдържат дефекти и нямат нужда от доставка. Изпращане на дигиталното съдържание се осъществява в рамките на 1 работен ден след получаване на плащането на фиксираната цена.

г/ Програмите се предлагат с фиксирана индивидуална цена.

д/ При извършено плащане Клинетът има право да се откаже от закупената програма до момента, в който той получава достъп до дигиталния продукт. След получен достъп, поръчката не може да бъде отменена.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Всеки договор за услуга, извън посочените в Раздел V, е предмет на индивидуално договаряне между Консултанта и Клиента. Преговорите се извършват чрез интерфейса на формата за контакт, както и чрез всякакви други средства за комуникация, включително телефон и имейл.

6.2. След извършеното договаряне по т.5.1. Потребителят запазва час за услуга, ако услугата се провежда с Консултант, индивидуално. Час за услуга се запазва през онлайн платформа за календар, която се достъпва от Сайта през бутон “Запази час”. В случай, че Клиентът желае да закупи уебинар, това се случва през бутон “Добави в количката” и не се запазва час. След получаване на плащането, поръчката се счита завършена и договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила след.

6.3. За начало на изпълнението на договора се приема предоставянето от страна на Консултанта на изходни материали: „Въпросник“ и „Дневник на съня“, които съдържат необходимата за провеждане на консултацията информация и подлежат на попълване от страна на Клиента.

VII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

7.1. Цените на Услугите са в български лева (BGN), с включени в тях всички данъци и такси. Цените на Услугите са валидни до последващата им промяна, извършена от Доставчика.

7.2. С приемането на настоящите ОУ, Потребителят изразява своето съгласие да заплати авансово цената на избраната услуга, за да осъществи достъп до Услугите и цифровото съдържание. Услугите се предоставят след получаване на плащането по банков път или по друг платежен начин. Цените на услугите са посочени в описанието на услугите в Уебсайта.

7.3. Цените на Доставчика не включват в себе си допълнителни такси, определяни от съответните платежни оператори или банки. При избор на метод на плащане, препоръчително е запознаване с условията и цените за услуги на съответните платежни оператори или банки, за да се избере най-подходящата или икономична платежна услуга от наличните. 

7.4. Доставчикът си запазва правото по своя преценка да променя цените на услугите, включително, но не само да добавя нови услуги, да премахва или периодично да променя съществуващи услуги и функционалности. Всяка промяна в цените на Услугите влиза в сила след датата на публикуването им в Уебсайта, но не засяга изпратени и заплатени поръчки.

7.5. Цените са валидни до датата, посочена в Уебсайта (ако е посочена крайна дата) или до последващата им промяна, извършена от Доставчика.

7.6. Личните данни на потребителите не се съхраняват по време на платежния процес. Платежните оператори изпълняват транзакциите съгласно предвидените за тези услуги общи условия и са отговорни за извършените транзакции.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

8.1. Консултантът има следните права:

а/ Във всеки един момент да откаже съвместна работа с Клиента при некоректно и неуважително отношение;

б/ Да получи от Клиента достоверна информация за навиците и режима на детето, което е абсолютно условие за пълноценното предоставяне на консултантските услуги;

в/ Да получава необходимата информация навременно и в уговорените срокове;

г/ Да откаже изпълнението на услугата, ако прецени, че е извън неговата компетенция, в който случай Консултантът може да препоръча друг специалист, спрямо конкретните нужди на Клиента.

8.2. Консултантът се задължава:

а/ Да информира Клиента за промяна в графика, ако по непредвидени обстоятелства не може да проведе консултацията в уговорения час/дата.

б/ Да осигури добра Интернет връзка при провеждане на онлайн консултация.

в/ Да бъде на разположение на Клиента по телефон/онлайн в посочените часове за провеждане на разговори (при консултациите с проследяване);

г/ Да спазва конфиденциалност и да не разпространява информацията, станала му известна по повод предоставянето на съответната услуга, с трети лица, извън професионалния кръг на лицата, ангажирани с организирането на дейността на Консултанта.

д/ Да предлага алтернативни варианти и стратегия за работа, спрямо постигнатите резултати и да  уведоми Клиента, в случай, че среща лични или професионални затруднения в процеса.

8.3. Клиентът има следните права:

а/ да получи професионална, достоверна и индивидуализирана информация за съня на детето, въз основна на изготвен от Консултанта анализ на „Въпосника“ и „Дневник на съня“, попълнени предварително от Клиента;

б/ Да се откаже от част от услугите, съгласно настоящите Общи условия.

в/ Да прекрати работата във всеки един момент, съгласно настоящите Общи условия.

8.4. Клиентът се задължава:

а/ Да предоставя на Консултанта изчерпателна, достоверна и навременна информация относно конкретния казус;

б/ Да попълни и предостави на Консултанта в пълен обем: „Въпросник“ и „Дневник на съня“ на детето (за минимум 5 пълни последователни дни) до 3 работни дни преди датата за провеждане на консултацията.

в/ При единична консултация с 1 или 2 допълнителни разговора, да попълва „Дневник на съня“ за минимум 5 пълни последователни дни за период непосредствено преди датата на допълнителния разговор/и.

г/ При консултация с проследяване да попълва „Дневник на съня“ ежедневно до приключване на пакета.

д/ Да предостави на Консултанта изчерпателна информация относно всички методи и помощ, прилагани преди започването на съвместната дейност.

е/ Да заплати цената на съответната услуга в пълен обем при закупуване на консултацията.

ж/ Да информира Консултанта в срок до 3 календарни дни преди датата, на която е насрочена консултацията, в случай на ангажираност и невъзможност да присъства;

з/ Да осигури подходящите условия за провеждане на консултацията като осигури добра Интернет връзка и съдействие за грижата с детето / децата;

и/ При консултациите по т. 5.1.2. (консултации с проследяване), да се свързва с Консултанта в посочените часове и да попълва „Дневника на съня“ на детето, съгласно указанията на Консултанта;

й/ Да информира Консултанта за всички промени в поведението и здравословното състояние на детето, които биха могли да повлияят процеса на работа;

к/ Да се опитва да имплементира препоръките на Консултанта и да го информира при невъзможност да извърши част или всички препоръки;

л/ Да спазва конфиденциалност и да не споделя писмени и видео-материали, получени в процеса на работа, в отворено дигитално пространство.

IX. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

9.1. Клиентът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в срок до 10 календарни дни считано от датата на сключване на договора за услуга от Клиента, освен ако изпълнението на същия не е започнал към момента на отказа.

9.2. Клиентът няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия са услуги, за които услугата е предоставена напълно (предоставен е достъп до дигитална услуга – уебинар/наръчник) или изпълнението на услугата вече е започнало (предоставени са изходните материалите по т. 6.3: „Въпросник“ и „Дневник на съня“ ).

9.3. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Консултанта недвусмислено за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: номер на поръчката, съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.

9.4. За упражняване правото на отказ, Клиентът следва да изпрати писмено волеизявление за отказ до Консултанта – по електронен път чрез имейл или на хартиен носител, адресирано до адреса на Консултанта.

9.5. Изключения при отказ от консултация ПРЕДИ началото на съвместната работа:

а/ Клиентът може да се откаже от запазения час за консултация, без да дължи заплащане на цената, в срок до 10 (десет) календарни дни преди датата на консултацията.

б/ В случай, че Клиентът е заплатил цената на консултацията в пълен обем, но при наличие на уважителни причини изяви желание за отмяна на часа, до който остават по-малко от 10 (десет) календарни дни, Консултантът има право да задържи неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от заплатената цена.

в/ Ако клиентът е закупил консултация по т. 5.1.2. (консултации с проследяване), но по уважителни причини заяви желание да се откаже в срок до 24 ч. преди провеждане на консултацията, Консултантът има право да задържи неустойка в размер на цената за единична консултация (100 лв).

г/ Ако клиентът е закупил единична консултация, но заяви желание да се откаже в срок по-малко от 24 ч. преди провеждане на консултацията, заплатената сума не се възстановява.

д/ Ако часът бъде отменен по вина на Консултанта, той се задължава да предостави на Клиента друг час в рамките на 2 календарни седмици;

е/ Ако на уговорената дата/час за консултация или допълнителен разговор към нея Консултантът не успява да се свърже с Клиента, услугата се счита за изпълнена от страна на Консултанта.

ж/ Във всички останали случаи се прилагат условията на т.9.2. и цената не подлежи на възстановяване, освен при изрична договореност между страните.

9.6. Изключения при отказ СЛЕД начало на съвместната работа:

а/ В случай, че след стартиране на съвместната работа Клиентът изяви желание да се откаже от заявената и заплатена услуга по т. 5.1.2. (консултации с проследяване), той има право да направи това в срок до 1 (една) календарна седмица, считано от деня на основната консултация. В този случай Консултантът има право да удържи от заплатената цена сума в размер на цената 150 лв. (сто и петдесет лева), която включва единична консултация и писмен план за сън. След изтичане на този срок, цената не подлежи на възстановяване.

б/ В случай, че след заплащане на цената и стартиране на съвместната работа, Клиентът не изпълнява задълженията си и не спазва уговорените часове и ангажименти, Консултантът има право да прекрати консултацията едностранно. В този случай Консултантът има право да задържи цялата заплатена цена или по своя преценка да възстанови на Клиента част от сумата на база извършеното до момента;

в/ Ако на уговорената дата/час за консултация или допълнителен разговор към нея Консултантът не успява да се свърже с Клиента, услугата се счита за изпълнена от страна на Консултанта.

г/ В случай, че след стартиране на съвместната работа Консултантът прецени, че съвместната работа не дава нужните резултати и желае тя да бъде преустановена, Консултантът възстановява на Клиента сумата на база извършеното до момента: 100 лв. за единична консултация, 50 лв. за писмен план, 70 лв. за проследяване а седмица.

X. АВТОРСКИ ПРАВА:

10.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Консултанта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и принадлежат на Консултанта. Същите не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство от трети лица, в качеството им на посетители на уебсайта или клиенти по смисъла на настоящите Общи условия.

10.2. Копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите, предоставени от Консултанта, дават право на последния да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

10.3. Потребител / Клиент няма право да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, предоставени от Консултанта или чрез неговия уебсайт, освен при наличие на изрично съгласие от Консултанта.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

11.2. Страните се съгласяват, че в хода на действие на договора, Консултантът има право да ангажира трети лица в организационния процес (в това число, но не само за осъществяване на комуникация, запазване на часове, извършване на плащания и др.) с цел изпълнение на ангажиментите, поети с договора за услуга. Клиентът няма ангажимент към третите лица, ангажирани от Консултанта.

11.3. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия и закона, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Консултанта или прекратяване поддръжката на уебсайта му, в които случаи всяка от страните следва да изпълни поетите до момента задължения.

11.4. Консултантът се задължава да уведоми Клиента за всяко изменение в настоящите общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.

11.5. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми Консултанта в срок от 14-дни от получаването на съобщението по т.10.4.

11.6. В случай, че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

11.7. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. При наличие на несъответствие, неточност или разминаване в клаузите на български и на английски език, СТРАНИТЕ приемат, че с приоритет се зачита текстът на български език. При непостигане на споразумение, споровете ще се разрешават по съдебен ред, съобразно разпоредбите на българското законодателство.

11.8. Всички уведомления, споразумения и договорки между страните се извършват в писмен вид. При едностранни уведомления и предизвестия, последните се изпращат на адресите на страните.

Актуално към: 12.08.2023г.